Go4Coach 

Co to je to Assessment centre?

Assessment centre je výběrová metoda, při které dochází k posouzení konkrétních dovedností a schopností kandidáta vzhledem k obsazované pozici. Na základě počtu účastníků je délka Assesment centre různá, zpravidla však není delší než jeden den. Během doby trvání Assesment centre účastníci plní řadu úkolů (praktická cvičení, modelové situace, případové studie, psychologické testy a dotazníky atd.). Při plnění jsou pozorováni a hodnoceni odborně proškolenými interními a (v případě potřeby nebo pro zvýšení objektivnosti hodnocení) i externími hodnotiteli podle předem stanovených kriterií a kompetencí.

PROČ zvolit pro výběr zaměstnanců právě Assessment centre?

Assessment centre přináší díky použití individuálních i skupinových modelových situací komplexní a kompletní zhodnocení jak jednotlivců, tak celé skupiny. Dokáže nejen posoudit aktuální kvalitu schopností a dovedností účastníků, ale také zhodnotit jejich potenciál kvalitně obsadit pozici. Konkrétní metody, které budou při výběru použity, rozsah i forma realizace AC, včetně podoby výstupních materiálů, jsou vždy tvořeny ve spolupráci se zadavatelem na základě osobních konzultací. Výsledná forma Assesment centre pak kopíruje představy a potřeby klienta.
Praktická cvičení a modelové situace jsou využívány především pro posouzení aktuálního stavu dovedností a schopností kandidátů, testové a dotazníkové metody pak zhodnocují předpoklady pro možnost jejich změny a rozvoje. Ani to však pro kvalitní předpověď pracovního výkonu a chování nestačí. Důraz je proto kladen také na motivaci a vůli kandidáta na svém rozvoji pracovat a případné nedostatky napravit. V případě účasti externích pozorovatelů můžeme využít i velmi výhodného pohledu nezávislých expertů, jejichž hodnocení a celkový výstup nemůže být ovlivněn znalostí jednotlivých pravidel, procesů a okolních vlivů specifických pro danou společnost.
V ideálním případě se tak na hodnocení podílí jak interní, tak externí specialisté, odborně vzdělaných v oboru personalistiky a osoba nadřízená pozici, na kterou je vybírán kandidát.
Účastníkům může být na jejich přání poskytnuta zpětná vazba, v níž jsou seznámeni s celkovým hodnocením, s výstupy jednotlivých testů a dotazníků, s hodnocením všech praktických situací i s doporučeními pro další rozvoj.

JAK probíhá Assessment centrum

Příprava projektu

Konkrétní podoba Assesment centre vždy vychází z požadavků zadavatele a je přizpůsobena charakteru obsazované pozice.
Nejčastější je však následující postup:

 • Setkání se zadavatelem, sběr informací pro přesné vyhodnocení potřeb zadavatele a pro možnost určit formu Assesment centre. Zhodnocení charakteristiky obsazované pozice a určení nutných kvalit vhodného kandidáta

 • Vytvoření nabídky, konzultace se zadavatelem

 • Navržení programu, struktury a rozložení metod v souladu s požadavky na obsazovanou pozici

 • Vytvoření textů a zadání ke cvičením, navržení případových studií na míru

 • Doladění případových studií a modelových situací s klientem tak, aby maximálně postihovaly sledované kompetence, odsouhlasení finálních textů

 • Vytvoření doprovodných pracovních materiálů, záznamových archů, doladění organizace Assesment centre

 • Konzultace s interními hodnotiteli, seznámení s programem Assesment centre, s postupy a se záznamovými archy

PRINCIPY

Komplexní myšlenku programu change management společnosti Go 4 Coach charakterizují následující zásady:

 • management orientovaný na cíl

 • realizace opatření pouze po předchozí důkladné a přesné analýze

 • komplexní myšlení a jednání

 • zapojení zaměstnanců a manažerů, kterých se change management týká

 • poskytnutí podpory, aby zaměstnanci uměli pomoci sami sobě a byli sami schopni řešit zadané úkoly

 • řízení a kontrola s orientací na proces

 • aktivní komunikace a motivace

 • důkladný výběr klíčových osob

Samotná realizace AC

Assessment centre probíhá zpravidla po celý den (9.00-18.00) za účasti 4-5 hodnotitelů a 6-12 hodnocených (ideální počet účastníků je 8 osob). Samozřejmě doba trvání i počet všech zúčastněných závisí na konkrétní situaci a je možné jej uzpůsobit potřebám zadavatele a flexibilně jej měnit podle situace. Mezi hodnotiteli jsou jak interní hodnotitelé, kteří mají možnost ohodnotit znalost odborného kontextu, tak hodnotitelé Go 4 Coach, kteří se zaměřují na hodnocení oblasti "soft skills", obecné charakteristiky účastníkova projevu, jeho schopnosti spolupracovat a obecně hodnotí interakci s ostatními.

Vyhodnocení výstupů

Hodnocení potenciálu účastníka pro danou pozici je předmětem moderované panelové diskuze, kde interní hodnotitelé spolu s externími hodnotiteli diskutují nad výstupy z Assesment centre, upřesňují své poznatky a snaží se co nejpřesněji určit, zda účastník je nebo není vhodným kandidátem na obsazovanou pozici.
Zpracování všech výstupů a vyhotovení závěrečných zpráv pro jednotlivé účastníky i celou skupinu je provedeno vyškolenými odborníky. Závěrečné zprávy jsou pak sestavovány hodnotiteli, kteří účastníka sledovali napříč celým programem a mohli si tak utvořit komplexní obrázek o jeho schopnostech a motivaci k aspiraci na danou pozici.

CO dál, co je výstupem?

Výstupem z Assessment centra jsou závěrečné zprávy pro všechny nebo klientem vybrané účastníky. Tyto zprávy kromě popisu výkonů účastníka v průběhu programu obsahují i konkrétní doporučení jednak pro klienta ohledně obsazované pozice, jednak směrem k účastníkovi ve vztahu k jeho dalšímu rozvoji. V případě zájmu je možné účastníkovi poskytnout individuální zpětnou vazbu.
Výsledky programu a jejich interpretace mohou být obsahem prezentace, jejíž součástí je také krátká reflexe předaných zpětných vazeb a reakcí všech účastníků.